Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021
Mandag den 21. juni kl. 19.00
på Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte

Kære Alle Solpletter,
Med lidt forsinkelse grundet Corona-restriktioner, kan vi nu endelig invitere til Ordinær Generalforsamling den 21. juni 2021 kl. 19.00 på Havarthigården.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
  Årsregnskab er bilagt denne indkaldelse.
 6. Indkomne forslag
  1. Bygningsreglement (Bestyrelsen)
   Med henvisning til foreningens vedtægter §6.2 foreslår bestyrelsen vedhæftede bygningsreglement godkendt.
  2. Fældning af høje træer mod nyttehaverne (Bestyrelsen)
   Bestyrelsen er blevet kontaktet af nyttehaverne vedr. fældning af de høje træer.
   1. Kan generalforsamlingen bakke op om fældning af disse træer?
   2. Kan generalforsamlingen acceptere omkostning på max. 10.000 kr. til denne opgave?
 1. Godkendelse af budget
  Forslag til budget er bilagt denne indkaldelse.
 2. Valg af formand/kasserer

I henhold til vedtægtens § 12.2 skal der i år foretages valg til formandsposten.
Simon er villig til genvalg. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

I henhold til vedtægtens § 12.2 vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1 i ulige år. Pina er på valg, og er villig til genvalg.

 1. Valg af revisorer og suppleanter

I henhold til vedtægtens § 14, stk. 2 skal der i lige år vælges en revisor og 1 revisorsuppleant. Det er i år Allan der er på valg.

 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste mandag den 7. juni 2021.
For at begrænset antallet af deltagere på Generalforsamlingen, anbefaler Bestyrelsen at man stiller med blot én deltager pr. havelod. 

Vel mødt den 21. juni.

Mange Sommerlige hilsner
Ditte, Pina, Peter, Morten og Simon
Bestyrelsen, h/f Solpletten