V E D T Æ G T E R
for
Andelshaveforeningen “Solpletten”

§ 1. Foreningens navn er Andelshaveforeningen “Solpletten”

Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.

§ 2. Formål og virke

2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal, matr. nr. 6ch, Øverød by, Søllerød sogn, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed.

2.2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

§ 3. Medlemmer

3.1. Som medlem og andelshaver kan optages myndige personer, der samtidig får brugsret til en have ved medlemskabets indgåelse.

3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen.

Adresseændring skal meddeles til kassereren senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

3.3. Ved overtagelse af en havelod oprettes en brugsretsaftale.

Et medlem kan kun erhverve én have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening i Danmark. Overtrædes denne bestemmelse kan bestyrelsen bringe brugsretten til ophør med 14 dages varsel jfr. § 7.

§ 4. Indskud og hæftelse

4.1. Ved optagelse som medlem af foreningen betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

4.2. Indskuddet forfalder til kontant betaling ved brugsretsaftalens indgåelse.

4.3. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab.

§ 5. Kontingent

5.1. Kontingentet for den enkelte havelod fastsættes af generalforsamlingen ud fra det budget, som bestyrelsen forelægger for generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, nedlæggelse af vandledninger, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i brugsretsaftalen.

5.2. Betaling af kontingentet anses for rettidig, når den betales senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

Forfalder kontingentet eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

5.3. Hvis kontingent eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe brugsretten til ophør jfr. § 7.

§ 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af havelodden

6.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i brugsretsaftalen indeholdte bestemmelser.

§ 7. Opsigelse/ophævelse af brugsretten

7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis kontingent eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 1 måned efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat.

Det er en forudsætning for ophævelse af brugsretsaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at brugsretten bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

7.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

7.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede brugsretsaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter havelodden eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbudet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse.

7.4. Det udtrædende medlem har ret til at sælge sin andel til anden side. Bestyrelsen kan imidlertid ikke indgå ny brugsretsaftale med erhververen, medmindre sælgeren har afregnet sine eventuelle økonomiske forpligtelser overfor foreningen.

7.5. Har medlemmet ikke inden 4 uger efter brugsretsaftalens opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, er bestyrelsen berettiget til at sælge havelodden bedst muligt, evt. ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med medlemskabets og brugsrettens afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, restancer m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende brugsretsaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale kontingent og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

§ 8 Ændringer i brugsretten

8.1 Generalforsamlingen kan beslutte at ændre brugsrettens omfang for enkelte eller flere medlemmer, hvis dette er af meget væsentlig betydning for foreningen. Beslutningen skal træffes med et kvalificeret flertal, jfr. § 10.9.

8.2 Foreningen skal i givet fald retablere hække, anden beplantning, skure o. lign.

§ 9. Pligtarbejde/fællesarbejde

9.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge skødet hører til området samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

9.2. Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse. Pålagt bod er pligtig pengeydelse i brugsretsaftalen.

§ 10. Generalforsamling

10.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

10.2. Den ordinære generalforsamling afholdes en mandag i april. Første gang i april 2014. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Valg af formand/kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisorer og suppleanter.

10.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Der kan kun træffes beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.

10.4. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

10.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én måned før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.

10.6. Adgang til generalforsamlinger har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

10.7. Hver havelod har to stemmer.

10.8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

10.9. Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal – medmindre der skal stemmes om,

./. Vedtægtsændring
./. Optagelse af kollektive lån
./. Ekstraordinære indskud
./. Ændringer i brugsrettigheder
./. Haveforeningens opløsning

hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som, uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

10.10. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referent samt foreningens formand.

§ 11. Bestyrelsen

11.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

11.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i ulige og i lige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 1 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

11.3. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra hver havelod, medmindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, medmindre fratræden sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

11.4. Bestyrelsen kan fastlægge grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov eller når blot ét medlem af bestyrelsen begærer det.

11.5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

11.6. Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøder.

11.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.

11.8. Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål.

11.9. Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v., dækkes af foreningen ifølge bilag. Generalforsamlingen kan beslutte at der i stedet kan udbetales et fast beløb som omkostningsgodtgørelse til formand og kasserer.

§ 12. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse.

§ 13. Regnskab og revision

13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. I 2012-13 løber regnskabsåret dog fra 1. juli 2012 til 31. december 2013.

Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

13.2. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år og 1 revisorsuppleant for 2 år. Der vælges 1 revisor i ulige år og 1 revisor og 1 revisorsuppleant i lige år.

Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

§ 14. Foreningens opløsning

14.1. Hvis foreningen opløses, således at foreningen helt ophører, udpeges 2 likvidatorer af generalforsamlingen. Likvidatorerne må ikke være medlemmer af foreningen.

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de andelshavere, der er registreret på tidspunktet for haveforeningens opløsning.

§ 15 Ophævelse af vedtægt

Samtidig med vedtagelsen af denne vedtægt ophæves foreningens vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamling i 1987 med senere ændringer

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2007

Anton Greiffenberg                                                    Verner Olsen

formand                                                                     dirigent

                                            —oo0oo—

§ 10.2 og § 13.1 er ændret på ordinær generalforsamling d. 20. august 2012 og ekstraordinær generalforsamling d. 10. september 2012