Her er samlet nyttig information om foreningen.
Bemærk, at det er til enhver tid foreningens vedtægter og ordensreglement, der er gældende for andelshaveforeningens virke.


AFFALD

Husholdningsaffald skal lægges i de minicontainere, der står bag indhegningen ved parkeringspladsen.
Aviser, ugeblade og husholdningsglas skal anbringes i kommunens miljøbeholdere til genbrug.
Den nærmeste beholder står i Holte Midtpunkt.

Haveaffald bør så vidt muligt komposteres i egen have. Det kan også bringes til kommunens Genbrugsplads, Rundforbivej 174 i Nærum, som har åbent daglig kl. 10 – 18. Herudover opsætter foreningen containere op på parkeringspladsen 3 gange årligt. Datoerne annonceres i forårsbrevet.

ARBEJDSDAG

Hvert forår indkalder bestyrelsen til en arbejdsdag, hvor forskellige vedligeholdelsesarbejder udføres af foreningens medlemmer. Deltagelse i arbejdsdagen er en pligtig ydelse for medlemmerne og det er på en generalforsamling besluttet, at de haver, som ikke er repræsenteret på arbejdsdagen, opkræves et fællesskabsbidrag på 200 kr. sammen med den del af kontingentet, der opkræves pr. oktober.

BANKKONTO

Foreningen har bankkonto i Nykredit.

Registreringsnummer: 8117
Kontonummer: 4900515

BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Herudover er der valgt 1 bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. Formand, et bestyrelsesmedlem og en bestyrelsessuppleant er på valg i lige år, mens kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Navne på bestyrelsen finde på siden “Om Solpletten“.

BYGGERI

Hvis du vil bygge om eller bygge nyt, skal du være opmærksom på følgende:

Grunden må højst bebygges med 10 %, d.v.s. at huset normalt ikke må være på mere end ca. 40 m². Hertil kommer at der må være op til 10 m² overdækket areal i form af tagudhæng.

Alt byggeri skal i øvrigt overholde bygningsreglementets bestemmelser.

Inden projektet igangsættes, skal det godkendes af Teknisk Forvaltning i Rudersdal Kommune.

CONTAINERE

Tre – fire gange om året stiller foreningen containere op på parkeringspladsen, således at det bliver muligt at komme af med større mængder af affald. Containerne opstilles normalt i april, juni og september.

Tidspunkterne bliver bekendtgjort i forårsbrevet. Det er meget vigtig, at sorteringsanvisningerne overholdes, da forkert sorte­ring betyder, at foreningen skal betale en ekstra høj afgift for at komme af med affaldet.

CVR-NR

Solplettens CVR-nr (CentraltVirksomhedsRegister) er 35586261

EJERSKIFTE

I forbindelse med ejerskifte skal køber underskrive en brugsretsaftale med foreningen, som har ejendomsretten til jorden. “Solpletten” er en andelshaveforening. Herudover skal køberen indbetale et indskud til foreningen.

Indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Det er i øjeblikket på 1000 kr.
Ægtefæller og livsarvinger kan ved arv overtage en parcel uden at skulle betale indskud.
Ingen kan eje mere end 1 parcel.
Du kan få den brugsretsaftale og andelserklæring, som køber skal underskrive og som du skal bekræfte, ved at klikke her.

FACEBOOK

Der er oprettet en lukket gruppe på Facebook, hvor medlemmerne kan orientere hinanden og debattere om alle mulige emner, der har betydning for livet i Solpletten. Du kan få adgang til gruppen ved at benytte dette link: https://www.facebook.com/groups/462639020498217/

FLASKECONTAINER

Du kan lægge dine tomme vinflasker og husholdningsglas i containeren på parkeringspladsen.

GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling afholdes en mandag i april og dagsorden udsendes med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen fastsætter er frist for, hvornår forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer. Hver parcel råder over to stemmer.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Det samme kan forlanges af mindst 1/3 af foreningens medlemmer, hvis de fremsætter en skriftlig, motiveret begæring herom til formanden.

GRUNDSTØRRELSER

De fleste haver er på 400 m2, men der er en halv snes stykker, som er større.

Grundstørrelsen har betydning for fordelingen af grundskylden og for bebyggelsesmulighederne, idet der max. kan bebygges 10% af grundarealet. Du kan se en oversigt over grundenes størrelser her

HAVEREDSKABER M.V.

Foreningen har 3 trillebøre, 1 tromle, 1 havetelt samt borde og stole til udlån. Trillebørene og tromlen står i skuret for enden af Clausensvej, hvor døren kan åbnes med den nøgle, som bruges til hovedporten. Telt samt borde og stole står i  skuret ved minicontainerne og her er det nødvendigt at låne en nøgle. Hør nærmere hos formanden.

Husk at bringe det lånte tilbage i god stand hurtigst muligt efter at du er færdig med brugen, så det kan udlånes til andre medlemmer.

HUSNUMRE

Der skal være opsat synlige husnumre på alle haver.

HÆKKE

Mod vejene må hækkens højde være indtil 1,80 m og den skal være klippet så tæt ind til stammen som muligt af hensyn til uhindret færdsel på vejen.

Foreningen betaler for de hækplanter, der skal plantes langs vejskellet. Hækkene skal klippes 1 – 2 gange om året og særligt ud mod vejene skal de klippes så tæt som muligt af hensyn til færdslen på vejene, der er meget smalle.

Hvis hækklipning og beskæring ud til vejene ikke er udført senest ved udgangen af juni måned, opfordrer bestyrelsen skriftligt haveejeren til at udføre arbejdet og samtidig pålægges et gebyr på 200 kr., som opkræves sammen med oktoberraten. Hvis arbejdet ikke er udført senest 1. august, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre på haveejerens regning, og der opkræves yderligere et gebyr på 200 kr., som opkræves sammen med oktoberraten.

KONTINGENT

Kontingentet opkræves 2 gange årligt – i april og oktober med forfaldsdag den 15. i den pågældende måned.

Kontingentet sammensættes af følgende 4 elementer, der opkræves samlet:

 1. foreningens almindelige drift – fordeles ligeligt på alle parceller
 2. andel af ejendomsskat – fordeles i forhold til parcellernes størrelse
 3. andel af vandforbrug – fordeles ligeligt på alle parceller
 4. andel af dagrenovationsudgift – fordeles ligeligt på alle parceller

KØB AF HAVE

De enkelte andelshavere sælger selv deres haver til den pris de kan opnå på markedet. Bestyrelsen er ikke involveret i køb og salg af haver og der er derfor heller ikke ventelister. De fleste andelshavere, som ønsker at sælge, sætter opslag på foreningens opslagstavle på parkeringspladsen.

ORDENSREGLEMENT

Ordensreglementet godkendes af generalforsamlingen.
Gældende ordensreglement findes her.

ROTTER

Hvis du ser rotter omkring dit hus, skal du ringe til Rudersdal Kommunes rottefænger. Der ringes på tlf. 46112400. Derefter vil rottefængeren komme ud for at opsætte fælder.

Du kan være med til at bekæmpe rotteplagen ved at undlade at stille skraldeposen eller andre madvarer uden for huset og ved at undlade at fodre fugle.

TELEFONTAVLE

Herunder er oplistet en række telefonnumre på vore “faste” leverandører af forskellige ydelser:

 • Brud på vandrør
  • Opgravning:  Entreprenør Gert Dybkær   tlf. 20137726
  • Reparation af rør: Blikkenslager Jacob Lund   tlf. 50756000  eller Mesterringen v/Anders Larsen    tlf. 40184353
 • Tømning af flaskecontainer
  • Flaskekompagniet     tlf. 70202005
 • Levering af stabilgrus til vejene
  • Holte Vognmandsforretning     tlf. 45420040
 • Levering af containere
  • Holte Vognmandsforretning      tlf. 45420040
 • Lugning af fortove og fællesarealer
  • Havemand Alf     tlf. 25432630

TØMNING AF SAMLETANKE

Tankene skal tømmes af slamsugerfirmaer, som har “små” vogne på grund af de smalle veje i foreningen. Bestyrelsen har i øjeblikket kendskab til ABAK – tlf. 70266466.

UDLEJNING  AF HAVER

Haverne kan udlejes for en sæson ad gangen. Udlejning på uge- eller månedsbasis er derimod ikke tilladt.

VANDFORSYNING

Der er indlagt vand på alle parceller. Vandforsyningen er kommunal. Udgifterne til vand fordeles på alle haver.
Der lukkes for hovedhanen omkring 1. oktober og åbnes igen ca. 1. april. Husk at tømme dine egne vandrør, når der lukkes for vandet for at undgå frostskader på disse.

VEDLIGEHOLDELSE  AF  FÆLLESAREALER

Foreningens fællesarealer består af:

a. Vejene
b. Parkeringsplads
c. Hegn mod Øverødvej og Rygårdshegnet

Herudover skal foreningen vedligeholde

d. hæk langs Pilevej mod nyttehaverne
e. vedligeholde fortov og hegn langs Øverødvej

Vedligeholdelsesplan:

a. Vejene

De enkelte haveejere skal 1 – 2 gange årligt klippe hækkene ud mod vejene. Første klipning skal være udført inden den 1. juli. Hækkene skal klippes så tæt på stammerne som muligt af hensyn til at slamsugerbilerne skal kunne passere. Af samme årsag skal buske og træer skæres ind i op til

3 meters højde, således at grenene ikke rager ud over vejarealet.

Hvis hækklipning og beskæring ud til vejene ikke er udført senest ved udgangen af juni måned, opfordrer bestyrelsen skriftligt haveejeren til at udføre arbejdet og samtidig pålægges et gebyr på 200 kr., som opkræves sammen med oktoberraten. Hvis arbejdet ikke er udført senest 1. august, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre på haveejerens regning, og der opkræves yderligere et gebyr på 200 kr., som opkræves sammen med oktoberraten.

De enkelte haveejere skal vedligeholde vejarealet fra hækstammerne og til vejmidten (på hele Pilevej og på Lærkevej fra indkørsel fra Øverødvej til vejsvinget dog hele vejarealet).

Under hækkene og til køresporet holdes området frit for ukrudt eller beplantes med bunddækkeplanter som f.eks. hasselurt, prydjordbær, læbeløs og vinca . Højt ukrudt som f.eks. mælkebøtter og skvalderkål skal fjernes under alle omstændigheder.

Vejmidten skal beholde sin naturlige grønne vækst – dog fjernes mælkebøtter og andet højt ukrudt. Vejprofilen, som indebærer at vejmidten skal være det højeste punkt på vejen, skal bibeholdes

af hensyn til afvandingen.

b. Parkeringspladsen

I forbindelse med ”arbejdsdage” forår og efterår fjernes højt ukrudt på selve pladsen. Ejerne af haverne, der støder op til parkeringspladsen, (nr. 4 og nr. 32) vedligeholder arealerne mellem hækkene og stolperne omkring parkeringspladsen.

c. Hegnene mod Øverødvej og Rygårdshegnet

Hegnene vedligeholdes i form af udtynding og beskæring i forbindelse med arbejdsdage eller ved foreningens foranstaltning. Arealet mellem kørebane og buskbeplantning vedligeholdes af foreningen med græsslåmaskine.

d. Hækken mellem nyttehaverne og Pilevej og
e. Fortov og hæk langs Øverødvej

Disse arealer vedligeholdes af foreningen.

Bestyrelsens opgaver:

Bestyrelsen besigtiger foreningens område i løbet af juli måned og træffer beslutning om, hvilke hække, buske og træer, der skal klippes ved foreningens foranstaltning og på haveejerens regning.

Samtidig besluttes, om der skal ske påtale over for haveejere, som ikke i tilstrækkeligt omfang har udført deres pligt til at vedligeholde deres del af fællesarealerne.