Opdateret: Januar 2021

Skal du bygge i h/f Solpletten bør du sætte dig godt ind i processen omkring byggeriet, samt hvad der er tilladt.
Så snart du påtænker at bygge i foreningen, bør du tage kontakt til såvel foreningens Bestyrelse samt Rudersdal Byplan.

Foreningens bestyrelse er i løbende dialog med Rudersdal Byplan omkring regler og proces for byggerier i foreningen.
Her følger en overordnet vejledning for hvordan du kommer i gang med byggeri i foreningen.

HUSK! Det er altid dit ansvar som andelshaver, at hvad der opføres på din andelsgrund er lovligt.

Bestyrelsesnotat vedr. byggeri i foreningen (december 2020)

I forbindelse med Rudersdal Byplans arbejde omkring klarlægning af retningslinjer for byggeri i h/f Solpletten og kolonihaver generelt, har foreningens Bestyrelse i december 2020 udfærdiget notat omkring reviderede retningslinjer for området:
Bestyrelsesnotat vedr. byggeri i foreningen

Hvad og hvordan må man bygge?

Rudersdal Byplan er til enhver tid myndighed på området, hvorfor retningslinjer herfra skal følges.
Byggeri i foreningen er omfattet af bestemmelser i deklaration, lyst 8. december 1958 samt beslutning i Byplanudvalget den 10.08.1999.
Ligeledes er foreningen beliggende i landzone og på fredet areal (Søllerød Naturpark).
Overordnede retningslinjer er som følger. Disse er på ingen måder juridsk bindende eller garanteret opdaterede. De er udelukkende ment som overblik for hvad man skal forvente af muligheder i forbindelse med byggeri i foreningen (Baseret på dialog med Rudersdal Byplan).

 • Størrelse: Der kan bebygges 10% af grundarealet, som anført i den tinglyste deklaration. De 10% omfatter fritidshus, udhus og drivhuse og lignende.  Det vil sige der må maksimalt være 40m2 bebyggelse, hvis grunden har et areal på 400m2.
 • Overdækning: Derudover kan der opføres maksimalt 10m2 overdækket areal. Det vil sige der kan f.eks etableres et tag over en eventuel terrasse. En overdækning har mindst en åben side der ikke kan lukkes. Hvis der ønskes mere end 10m2 overdækning, vil det overskydende areal indgå ved beregning af bebyggelsesprocenten på 10%. 
 • Højde: Bebyggelse på grunden må maksimalt have en kiphøjde fra oprindeligt terræn på 3,50m.
 • Afstand fra skel: Byggeri skal holde en mindste afstand fra parcelskel på 1m.
 • Terrænregulering: Som udgangspunkt må der ikke terrænreguleres i landzone. 
  Mindre terrænregulering, med jord der stammer fra samme ejendom, kræver ikke landzonetilladelse såfremt, terrænreguleringen ikke overstiger +/- 0,5m, at jorden udspredes i et jævnt lag, at det følger terrænets konturer og at overfladevandets naturlige afstrømning ikke ændres til gene for naboer. Det er kommunens praksis, at der ikke må foretages terrænreguleringer tættere på naboskel (her lodskel og matrikelskel) end en meter og terrænreguleringen ikke må overstige +/- 0,5m.  Terrænreguleringen er reguleret af Byggeloven § 13, dvs. kommunen kan forlange terrænnet tilbagereguleret, såfremt reguleringen er til gene for naboer og omkringboende. 
 • Støbt fundament: Man skal ikke forvente at få godkendt helstøbt fundament.

Proces for tilladelse & byggeri

BEMÆRK: Rudersdal Byplan prioriterer almindelige boliger samt erhverv før fritids- og kolonihavehuse. Man skal derfor forvente, at processen kan vare flere måneder.

 1. Opstart: Påtænker man at bygge i sin andelshave i foreningen, bør man meget tidligt i processen indgå i dialog med såvel foreningens bestyrelse samt Rudersdal Byplan.
 2. Byggesag: Byggeriet oprettes hos Byplan som en byggesag, der endeligt giver tilladelse til opførsel af byggeri. Byggesagen inkluderer bl.a. en nabohøring, hvor foreningens bestyrelse samt nærmeste andelshavenaboer høres. Detaljer omkring forløbet i en byggesag kan Rudersdal Byplan være behjælpelig med.
 3. Godkendelse, Byplan: Når byggesagen er endeligt behandlet udsteder Byplan en byggetilladelse til at opføre byggeri i andelshaven.
 4. Godkendelse, Bestyrelsen: Byggetilladelse samt tidsplan for byggeri sendes til foreningens bestyrelse. Ligeledes indgås detaljeret dialog mellem bygherre og bestyrelse, for at sikre så god en byggeproces som muligt.
 5. Orientering af naboer: Så snart den endelig tidsplan for byggeri findes orienteres naboerne om denne.
 6. Byggeforløb: Ved opstart af byggeri samt løbende under byggeriets forløb orienteres foreningens bestyrelse samt nærmeste naboer.
  Det er vigtigt at foreningens vedtægter og ordensregler overholdes i forbindelse med byggeriet.

Vejledning til håndværkere og entreprenører.

Foreningens bestyrelse har udarbejdet denne vejledning til håndværkere og entreprenører, for at sikre det gode naboskab i foreningen.

Har I spørgsmål til byggeri i foreningen, er I altid velkomne til at kontakte foreningens bestyrelse.