ORDENSREGLER
for
Kolonihaveforeningen Solpletten

Følgende ordensregler skal overholdes af foreningens medlemmer og gæster.
Ordensreglerne er udarbejdet for at foreningens medlemmer kan nyde det rekreative miljø og område med gensidig respekt for hinanden. 

Afbrænding Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.
Affald & Renovation Indenfor sæsonen kan dagrenovation henkastes i containere på parkeringspladsen. Ligeledes er der adgang til en flaskecontainer. Al øvrig affald henvises til Rudersdal Kommunes genbrugspladser.  
Arbejdsdag Der afholdes en årlig arbejdsdag i juni.
Havelod pålægges 400 kr. for udeblivelse fra denne dag.
Boden pålægges, hvis havelodden ikke er repræsenteret af mindst 1 person. Denne person behøver ikke at være en beboer, men kan være et familiemedlem, ven eller beboer i en anden have (kan i så fald ikke også repræsentere sin egen have). 
Beboelse Jvf. servitutter for foreningen, må parcellen må kun bebos i perioden fra 1. april til 1. Oktober. 
Benzindrevne plæneklippere Det er ikke tilladt at anvende benzindrevne motorplæneklippere.
Brændeovne Det er ikke lovligt at opsætte brændeovne i foreningens huse. Eksisterende brændeovne må ikke erstattes af nye brændeovne. (Vedtaget på generalforsamlingen den 27.4.2015)
Byggeri,
Nybyggeri,

Totalrenovering,
og lign.

Store bygge- og anlægsprojekter defineres som nybyggeri, tilbygning til hus, totalrenovering af huse, samt støjende projekter af over to ugers varighed.

Ved nybyggeri, anlægsprojekter og væsentlige ændringer af eksisterende huse, skal bestyrelsen konsulteres inden igangsættelse.
Projekterne må ikke igangsættes før bestyrelsens godkendelse.

I forbindelse med opstart af store bygge- og anlægsprojekter orienteres foreningen. Nærmeste naboer skal i tillæg orienteres løbende – specielt i tilfælde hvor der må forventes meget støj. 

Der må under ingen omstændigheder arbejdes på større bygge- og anlægsprojekter i perioden 1. maj til 31. August.

I april og september må der arbejdes på større bygge og anlægsprojekter i følgende tidsrum:
Mandag til Torsdag:     08:00 – 18:00
Fredag:                         08:00 – 16:00
Lørdag:                         08:00 – 13:00

Der må ikke arbejdes på større bygge- og anlægsprojekter på søndage og helligdage.

Udenfor sæsonen – 1. oktober til 31. marts – følges Rudersdals Kommunes reglement for bygge og anlægsarbejde. Link hertil forefindes på foreningens hjemmeside.      

Sten, grus, byggemateriale og lignende, der leveres til P-pladsen eller andre fællesarealer skal fjernes inden for 48 timer. 

Skader påført foreningens og medlemmers veje, hække og lign.  skal reetableres efterfølgende på bygherrens/medlemmets bekostning.

Det er medlemmets ansvar at entreprenører, håndværkere med flere overholder foreningens ordensregler.

Gældende lovgivning, deklarationer og servitutter fra Rudersdal Kommune skal nøje overholdes.

Dyrehold Alt dyrehold er forbudt. Løse hunde må ikke medtages i Solpletten, og skal holdes under kontrol.
Erhvervsvirksomhed Der må ikke drives erhvervsvirksomhed i foreningen.
Gældende lovgivning Gældende lovgivning, deklarationer og servitutter fra Rudersdal Kommune skal nøje overholdes. 
Gæster Ethvert medlem er ansvarlig for, at dennes familie og besøgende overholder god ro og orden i haveforeningen og ikke overtræder vedtægter og ordensregler. Ligeså er ethvert medlem pligtig til at erstatte ødelæggelser, som forårsages af vedkommende, vedkommendes familie eller besøgende på foreningens eller andre medlemmers ejendele.
Hastighed De kørende skal udvise agtpågivenhed, og hastigheden må ikke overstige 15 km/t på Solplettens veje. 
Hække Det er andelshavers pligt at klippe egen hæk mod vejarealer, således at biler og slamsuger kan passere frit uden problemer.

I tilfælde hvor hække og hegn ikke vedligeholdes efter gældende forskrifter, vil Bestyrelsen igangsætte arbejde herfor på medlemmets bekostning. 

Hække mellem de enkelte haver, skal i tilfælde af uenighed mellem naboer, vedligeholdes efter hegnslovens regler.

Kommunikation Kommunikation mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer sker primært elektronisk via emails.
Musik Musik må ikke være til gene for foreningens øvrige medlemmer.
Under alle omstændigheder må der ikke anvendes højttalere udendørs. 
Mærker og skelpæle Mærke- og skelpæle må ikke fjernes eller flyttes.
Naboskab Medlemmerne må ikke modarbejde foreningens interesser eller udvise en sådan adfærd, at de er til gene eller ulempe for haveforeningens øvrige medlemmer.
Parkering Ingen transportmidler må parkeres på foreningens veje, i skel eller på vendepladsen for enden af Clausensvej.
Der henvises til egne parkeringspladser samt den fælles parkeringsplads. 

Parkering af biler, trailere, autocampere og lignende, må ikke ske på foreningens område således, at det får permanent karakter.

Port Porten mod Øverødvej holdes aflåst i perioden 1. Oktober til 31. Marts.
Medlemmet der låser porten op, er ligeledes ansvarlig for aflåsning. 
Redskaber og havemøbler Foreningens redskaber og havemøbler, som lånes, skal rengøres og stilles på plads efter brug.
Skiltning Haverne skal være forsynet med parcelnummer.
Støj Foreningens medlemmer skal grundlæggende tage hensyn til sine naboer og foreningens øvrige medlemmer – vi bor tæt.

Der må ikke anvendes støjende maskiner – herunder græsslåmaskiner – på følgende tidspunkter:

  • Hverdage: 20:00 – 08:00
  • Weekend: Fra lørdag kl. 17:00 til mandag kl. 08:00
  • Alle helligdage

Alt støjende adfærd skal dæmpes efter kl. 22.00

Ved ekstraordinære begivenheder (f.eks. fødselsdag) skal beboerne i enkeltstående tilfælde acceptere, at der kan forekomme støj udenfor ovenstående tidspunkter.
Dette skal dog fortsat ske med respekt for de øvrige beboere, og varsles syv dage før på opslagstavlen og til nærmeste naboer.

Tunge køretøjer Kørsel med tunge køretøjer (+7000 kg totalvægt) er ikke tilladt på vejene.
Bestyrelsen kan i særtilfælde give dispensation herfor.
Udlejning Haverne kan udlejes for en hel sæson ad gangen. Udlejning på uge- eller månedsbasis er ikke tilladt.
Bestyrelsen skal orienteres, når udlejning foretages. Orientering herom dækker ligeledes navn og kontaktoplysninger på lejer. 
Varmepumper Ved opsætning af varmepumpe, skal vejledning fra Rudersdal Kommune følges.
Vedligeholdelse Parcellen skal holdes i ordentlig stand.

Ved gentagne overtrædelser eller grov tilsidesættelse af nærværende ordensregler samt påtaler fra bestyrelsen, henvises der til foreningens vedtægter om opsigelse/ophævelse af brugsretten.

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter, samt gældende lov og ret i almindelighed.

Foreningens Generalforsamling fastsætter ordensreglerne.

Eventuelle klager eller brud på ordensreglerne kan i de fleste tilfælde forhåbentligt klares naboer imellem.

Ved gentagende overtrædelser eller tvivl, kan der rettes skriftlig henvendelse til Bestyrelsen.