Kære alle, 
Hermed endelig dagsorden for Generalforsamlingen den 24. august.Den oprindelig indkaldelse kan ses her:http://hf-solpletten.dk/indkaldelse-til-ordinaer-generalforsamling-2020/


Vel mødt – Bestyrelsen.

*******

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
  Årsregnskab bilagt oprindelig indkaldelse.
 6. Indkomne forslag
  1. Præcisering af ordlyd i ordensregler (Arbejdsdag).
   “Denne person behøver ikke at være en beboer, men kan være et familiemedlem, ven eller beboer i en anden have (kan i så fald ikke også repræsentere sin egen have).”
   ændres til
   “Et havelod kan være repræsenteret af andre – dog ikke af andre af foreningens medlemmer”.
  2. Individuelle vandmålere
   Der er en del vandspild i foreningen. Derfor foreslår bestyrelsen, at der opsættes individuelle vandmålere på alles haner, således at brud på stikledninger kan identificeres. Pris ca. 500 kr pr. andelshaver. Aflæsning foretages manuelt af foreningen. 
  3. Fast container
   Bestyrelsen har diskuteret mulighed for at have fast container til haveaffald. Forslag fremlægges i første omgang blot til diskussion. 
  4. Opsætning af varmepumper (Lars / Sidsel, Have 56)
   Ved opsætning af varmepumpe skal denne placeres, så den ikke vender ind mod naboskel med henblik på at minimere støjgener for naboen. Såfremt en nabo oplever støjgener fra en varmepumpe skal der etableres foranstaltninger som reducerer støjen, f.eks. opsættelse af støjskærm, lydisolering eller lign.
   Se vedlagte anbefaling fra Rudersdal kommune: https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/15/styr_paa_stoejen_guide_luft_til_vandvarmepumpe.pdf
  5. Højde på træer (Peter, Have 30)
   Jeg foreslår at der samles et frivilligt udvalg, som kan finde frem til en passende grænseværdi, for højde på træer i haven.
 7. Godkendelse af budget
  Forslag til budget bilagt oprindelig indkaldelse.
 8. Valg af formand/kasserer

I henhold til vedtægtens § 12.2 skal der i år foretages valg til kassererposten. Allan (have 18) er ikke villig til genvalg pga travlhed, hvorfor der skal vælges ny kasserer. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

I henhold til vedtægtens § 12.2 vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1 i ulige år. Pina (have 10) blev valgt som bestyrelsesmedlem i 2019 og er derfor ikke på valg.På valg er Peter (have 30) og Jan (have 25). Ingen af disse er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår, at den nuværende suppleant Ditte (have 14) indvælges i bestyrelsen. Der skal herudover besættes yderligere en bestyrelsespost.
I henhold til vedtægtens § 12, stk. 3 vælges suppleanter til bestyrelsen efter behov. Bestyrelsen foreslår, at der vælges en suppleant, som kan træde ind som bestyrelsesmedlem, hvis der blive behov for det i perioden indtil næste generalforsamling.

10. Valg af revisorer og suppleanter

I henhold til vedtægtens § 14, stk. 2 skal der i lige år vælges en revisor og 1 revisorsuppleant. Det er i år Karen der er på valg.

11. Eventuelt