Kære Solplettere,

En ny sæson er så småt igang. Her er lidt information, som er værd at notere sig.

Rørprojektet

Først lidt om vores rørprojekt. I vinterens løb har der været stor aktivitet i Solpletten. Alle de gamle rustne vandrør er blevet fjernet og erstattet af nye plastrør, som er gravet godt 1 m ned i vejene. I har også alle fået nye brønde, hvor der kan åbnes og lukkes for vandforsyningen ind til jeres grund. Det er også her, I kan tømme vandet ud af rørene i jeres hus og fra dem, der ligger i jorden ud til brønden. Der er anbragt en brugsanvisning i brønden, som viser, hvordan man åbner og lukker for vandet og hvordan man tømmer sine rør for vand, inden der lukkes ned for vinteren. Den første gang I kommer ud til jeres hus, bør I derfor tage låget af brønden og tage brugsanvisningen med ind i huset og gemme den til efteråret.

På grund af de omfattende opgravninger i vejene har det været nødvendigt at lave en helt ny vejbelægning, således at vi ikke risikerer at skulle køre rundt på ”markveje”.

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling mandag d. 29. april 2019 kl. 19.30 på Havarthigården, Havarthivej 6, Holte. Dagsorden udsendes senest d. 15. april.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes pr. mail til Anders på amazanti@gmail.com  senest tirsdag den 26. marts 2019.

Åbning for vandet.

Vandet er åbent senest fra søndag d. 31. marts. 

Kontingentindbetaling

Betalingsfristen vil som sædvanlig være d.15. april. Vi opfordrer alle til at tilmelde betalingen via PBS, da dette letter det administrative arbejde, og sparer foreningen for udgifter.

Minicontainere ved P-pladsen

Affaldscontainerne til husholdningsaffald kan tages i brug fra d. 1. april.

Fartgrænse på vejene

Der har de senere år været problemer med, at nogen kører for hurtigt på vores smalle veje. Fartgrænsen er max 15 km i timen og gerne lavere. Alle skal kunne færdes trygt på vores veje, så husk at vise hensyn! 

Regler for vores affaldsplads

Det er vigtigt, at vi alle overholder reglerne for, hvad vi smider i minicontainerne. De er udelukkende til husholdningsaffald. Og containerne må ikke overfyldes. Lågene skal kunne lukkes helt.  

Containere til haveaffald og andet affald

Opstilles på P-pladsen på nedenstående datoer. Husk at det er efter “først-til-mølle”-princippet, da de bliver hurtig fyldt.

D. 18. – 22. april (Påsken): 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

D. 7. – 10. juni (Pinsen): 3 x haveaffald (der afholdes arbejdsdag d.9. juni)

D. 13. -15. september: 2 x haveaffald og 1 x blandet affald

Generelt henstiller vi til, at hvis I har meget haveaffald som f.eks. efter en meget kraftig beskæring i haven, at I da selv sørger for at få bragt det til genbrugsstationen, således at vi alle kan få glæde af haveaffaldscontainerne. Det samme gælder i forhold til containere med blandet affald, hvis I f.eks. bygger om.  

Arbejdsdag

Fælles arbejdsdag er søndag d. 9. juni kl. 10 ved P-pladsen (se opslagstavle for evt. ændring i forhold til vejret).

Vi håber, I vil støtte op om arbejdsdagen, så vores fællesarealer kan være ordentlig vedligeholdt. Husk at det koster 200 kr. ikke at deltage i arbejdsdagen.

Tømning af kloaktanke

I kan kontakte ABAK på tlf. 70266466

Klipning af hække og vedligeholdelse af veje

Af hensyn til tømningen af samletankene er det som altid vigtigt, at alle husker på at vedligeholde hække og træer ud mod vejene, så tankbilerne kan komme rundt uden at forvolde skader. Overholdes dette ikke, og klages der fra entreprenøren, vil bestyrelsen sørge for vedligeholdelsen, og efterfølgende sende en regning til den pågældende andelshaver. Husk at hækken skal være klippet senest med udgangen af juni måned.

Rotter

For at undgå de rotteplager, vi undertiden bliver ramt af, henstiller vi til, at I undgår at efterlade animalske madrester uden for jeres hus eller på kompostbunker, og at I ikke fodrer fugle.

Hjemmeside og Facebook

På hjemmesiden hf-solpletten.dk kan du finde alle relevante oplysninger vedr. foreningen.

Bestyrelsen vil desuden gøre opmærksom på Facebook-gruppen – Solpletten. Det er en lukket gruppe, hvor vi har mulighed for at kommunikere med hinanden om stort og småt. Åbn Facebook, find gruppen Solpletten og anmod om adgang.

Opslagstavlen

Bestyrelsen vil så vidt muligt informere om løst og fast på vores opslagstavle ved skraldespandene

Henvendelse til bestyrelsen

Skriv endelig til bestyrelsens medlemmer, hvis der er noget, vi skal vide eller tage os af. Mailadressen er mail@hf-solpletten.dk og vi bestræber os på at svare indenfor fem hverdage.

På snarlig gensyn over hækkene

Mange hilsner

Bestyrelsen